wmodr.pl

WMODR >> O firmie >>

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych :

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Ewę Janowiak, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego/forum internetowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
 • Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia  na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innym podmiotom niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na Facebook/Fanpage Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie:

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako:  „RODO”), informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane  osobowe na fanpage na Facebooku o nazwie „Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie”, a także o przysługujących Ci z tego tytułu prawach,  wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym ADO) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn., adres  email: administrator@w-modr.pl, tel./fax: +48 89 535 76 84. 
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, możesz skontaktować się  z powołanym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na  wskazany w pkt 1 adres Administratora, na adres poczty elektronicznej:  inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84. 
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji  w ramach fanpage ADO, dostępnego pod adresem www.facebook.com/wmodr.olsztyn w szczególności odpowiedzi na  reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach  statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi  dostarczanych przez aplikację facebook.com. 
 4. Podstawami prawnymi jakie są odpowiednie do przetwarzania danych osobowych to:
         a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. Np. Chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością;
         b)art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: 
         a)Facebook Ireland Limite – jako współadministrator Twoich danych  osobowych (więcej na ten temat poniżej),   
         b) organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
         c) odwiedzający fanpage inni użytkownicy Facebooka. 
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wyrażonego  przez Ciebie sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych lub do  ustania celu przetwarzania. 
 7. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom  decyzyjnym, mogą być jednak profilowane, jeśli ustawienia Twojej  przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie będzie polegało na  automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany/a,  wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach.  Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.
 8. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka. Twoje dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji  międzynarodowych, będą jednak poddawane transgranicznemu  przetwarzaniu, z uwagi na siedzibę współadministratora, którym jest Facebook  Ireland Limite. 
 9. Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich  sprostowania (poprawiania), do żądania usunięcia, w zakresie wynikającym  z przepisów prawa oraz ograniczenia przetwarzania. Posiadasz także prawo  do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z tym,  że prawo to przysługuje Ci jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie  jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego  i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 
 10. W związku z przetwarzaniem przez ADO Twoich danych osobowych, masz  prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited:

 1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal  Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Twoich danych  osobowych, zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych  do celów statystycznych oraz reklamowych. 
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych, w celu wyświetlania  statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora. 
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Twoich danych  osobowych, we wskazanych celach, obejmuje:
         a) posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby  statystyk strony,
         b) zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
         c) zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
         d)zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,  w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Twoich danych osobowych obejmuje:
         a) posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby  statystyk,
         b) zrealizowanie obowiązków informacyjnych, w zakresie realizowanych  przez Administratora celów przetwarzania. 
 5. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego  statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za  pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. 
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych  jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust.  2 RODO, w stosownych przypadkach).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy  administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 8. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Facebook Ireland są  dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

 

Opracowanie: Marcin Cyrankowski