wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >>

SIR

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty.

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW, w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, w latach 2014-2020 będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewnia CDR.

Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów jest możliwa dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.

Strukturę SIR tworzą:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR):

  • koordynuje wdrażanie SIR na poziomie krajowym;
  • identyfikuje problemy i potrzeby związane z funkcjonowaniem SIR na poziomie krajowym;
  • opracowuje kryteria oceny stosowane przy wyborze operacji do realizowania w ramach dwuletnich planów operacyjnych;
  • prowadzi działania promocyjne na rzecz innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR):

  • wyszukują partnerów do współpracy w ramach Sieci w zakresie realizacji operacji na rzecz innowacji;
  • identyfikują problemy i potrzeby związane z funkcjonowaniem SIR na obszarze danego województwa;
  • ułatwiają tworzenie sieci kontaktów na rzecz innowacji;
  • współpracują z CDR w zakresie tworzenia baz danych i zbierania propozycji operacji do realizacji w ramach planu dwuletniego;
  • gromadzą i rozpowszechniają wyniki badań naukowych i prac badawczych, a także informacje na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w województwie;
  • zapewniają świadczenie usług przez brokerów innowacji.

Grupy robocze, grupy tematyczne i grupy zadaniowe:

Są to grupy tworzone na poziomie centralnym, których zadaniem jest akceptacja dwuletnich planów działania SIR, konsultowanie różnych dokumentów dotyczących SIR, wyznaczanie priorytetów w zakresie działania SIR itp.

Kontakt do osób zajmujących się SIR w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie:

Wojewódzki koordynator SIR - Urszula Reszka, tel. 89 535 76 84, wew. 50; tel. kom. 665 881 423 , e-mail: u.reszka@w-modr.pl
Kordynator SIR - Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460, e-mail: rodion.pawlowski@w-modr.pl
Broker - Magdalena Zielińska, tel. 665 891 607, e-mail: m.zielinska@w-modr.pl